Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon/offerte en ondertekend voor akkoord, zijn enkel en bij afsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Elke bestelling betekent de aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 2:

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen evenredige wijze aan te passen.

Artikel 3:

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 24,79 EURO als schadebeding.

Artikel 4:

Alle eventuele klachten dienen ons per aangetekend schrijven overgemaakt te worden binnen de 8 dagen na uitvoering van de opdracht.

Artikel 5:

Termijnen van uitvoering worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden onze firma niet. Vertraging geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6:

In geval van betwisting is enkel de Handelsrechtbank van Leuven bevoegd.

Artikel 7:

De eigendom van de geleverde materialen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de oplevering.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x